กตัญญุตานนท์ ต.; ทองศิริ ธ.; พิชิตชัยณรงค์ อ. .; กิ่งดอกไม้ ธ. .; ธรรมกุล ส. .; แสนคำราง ภ. .; บิลก่อเด็ม ซ. Factors related to COVID-19 preventive behaviors among health science students of Huachiew Chalermprakiet University: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 7, n. 1, p. 8–20, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243902. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.