ม่วงธนัง ช.; มังสิงห์ ส. .; จิระวิชิตชัย น. . Development of a credit scoring model using data mining techniques: การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 7, n. 1, p. 82–93, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/244011. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.