ไชยลาภ เ.; นวลใย ธ. ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total phenolic contents and antioxidant activities of sub-fractions from stem barks of Garcinia pedunculata . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 7, n. 2, p. 42–51, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245095. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.