ธรรมศรี ว. .; พรมอุทัย ส. .; บุษยาตรัส ว. .; ศาลางาม ส. . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, attitude and chemical insecticide use behavior of corn farmers in Sriratana district, Sisaket province. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 7, n. 2, p. 71–81, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245220. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.