คำพันธ์ ช.; ภูวันนา ร. .; พงศ์นราทร ภ. .; จันทร์แอ เ. .; โอนอ่อน ว.; ภักดี น. . . การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 8, n. 2, p. 81–91, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/247254. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.