กมลวรรณสิทธิ์ ศ. .; ประจันบาล บ. .; คำเจริญ เ. . ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 9, n. 1, p. 28–43, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/248176. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.