เด่นไชยรัตน์ ชลธิดาวรรณ, นทีธนสมบัติ กนกพร, และ กสิผล ทวีศักดิ์. 2020. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:46-57. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243677.