หางแก้ว ชนิตา, สินสมบูรณ์ทอง จุฑาภรณ์, และ ศุภภากร ธิดาพร. 2020. “การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:81-95. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243698.