ประทีปอรุโณทัย เบญจพร, ผาพันธ์ วิกานดา, และ ชนาเนตร ชนาพันธุ์. 2020. “การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:54-70. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243713.