ขำไข อภิญญา, สโมสรสุข วรดา, ศรีนุตตระกูล วรรณี, ธิมาชัย เอกดนัย, และ สโมสรสุข เสกสรรค์. 2019. “การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:25-35. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243721.