หอมทอง สุดสายชล, และ ถกลพงศ์เลิศ คุณากร. 2019. “การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:60-71. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243724.