ชินสาร อสิริมา, ยืนยงพุทธกาล วิชมณี, กระแสร์ชล นิสานารถ, แคนมั่น มุทิตา, และ ฉลองจันทร์ อาภาพรรณ. 2019. “ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:41-51. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243732.