สร้อยแก้ว กัญญาวีณ์, และ กุมพล บังอร. 2018. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:50-65. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243764.