วงค์สารี ชัชวาล. 2018. “บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:102-11. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243775.