กตัญญุตานนท์ ตวงพร, ทองศิริ ธนภรณ์, พิชิตชัยณรงค์ อารยา, กิ่งดอกไม้ ธันยพร, ธรรมกุล สุภาพ, แสนคำราง ภาวลิน, และ บิลก่อเด็ม ซัยนี่. 2021. “Factors Related to COVID-19 Preventive Behaviors Among Health Science Students of Huachiew Chalermprakiet University: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:8-20. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243902.