ม่วงธนัง ชลลดา, มังสิงห์ สุรศักดิ์, และ จิระวิชิตชัย นิเวศ. 2021. “Development of a Credit Scoring Model Using Data Mining Techniques: การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:82-93. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/244011.