ไชยลาภ เบญจมาส, และ นวลใย ธเนศวร. 2021. “ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Sub-Fractions from Stem Barks of Garcinia Pedunculata”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:42-51. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245095.