ธรรมศรี วันปิติ, พรมอุทัย สิริพร, บุษยาตรัส วนิดา, และ ศาลางาม สุขุมาภรณ์. 2021. “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, Attitude and Chemical Insecticide Use Behavior of Corn Farmers in Sriratana District, Sisaket Province”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:71-81. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245220.