คำพันธ์ ชลชิด, ภูวันนา รณชัย, พงศ์นราทร ภานิชา, จันทร์แอ เพ็ญศิริ, โอนอ่อน วรินทร์, และ ภักดี นฤวัตร. 2022. “การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 8 (2). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:81-91. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/247254.