กมลวรรณสิทธิ์ ศิริลักษณ์, ประจันบาล บังอร, และ คำเจริญ เอกรัฐ. 2023. “ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 9 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:28-43. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/248176.