[1]
ประทีปอรุโณทัย เ., ผาพันธ์ ว., และ ชนาเนตร ช., “การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง”, scihcu, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 54–70, มิ.ย. 2020.