[1]
ขำไข อ., สโมสรสุข ว., ศรีนุตตระกูล ว., ธิมาชัย เ., และ สโมสรสุข เ., “การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)”, scihcu, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 25–35, ธ.ค. 2019.