[1]
หอมทอง ส. และ ถกลพงศ์เลิศ ค., “การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด”, scihcu, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 60–71, ธ.ค. 2019.