[1]
สร้อยแก้ว ก. และ กุมพล บ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559”, scihcu, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 50–65, ธ.ค. 2018.