[1]
กตัญญุตานนท์ ต., “Factors related to COVID-19 preventive behaviors among health science students of Huachiew Chalermprakiet University: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”, scihcu, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 8–20, มิ.ย. 2021.