[1]
ไชยลาภ เ. และ นวลใย ธ., “ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total phenolic contents and antioxidant activities of sub-fractions from stem barks of Garcinia pedunculata ”, scihcu, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 42–51, ธ.ค. 2021.