[1]
ธรรมศรี ว. ., พรมอุทัย ส. ., บุษยาตรัส ว. ., และ ศาลางาม ส. ., “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, attitude and chemical insecticide use behavior of corn farmers in Sriratana district, Sisaket province”, scihcu, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 71–81, ธ.ค. 2021.