หางแก้ว ช., สินสมบูรณ์ทอง จ., และ ศุภภากร ธ. “การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 81-95, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243698.