ประทีปอรุโณทัย เ., ผาพันธ์ ว., และ ชนาเนตร ช. “การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 54-70, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243713.