ขำไข อ., สโมสรสุข ว., ศรีนุตตระกูล ว., ธิมาชัย เ., และ สโมสรสุข เ. “การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 25-35, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243721.