หอมทอง ส., และ ถกลพงศ์เลิศ ค. “การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และกระบวนการสู่ตลาด”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 60-71, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243724.