อุตมะสิริเสนี ช., และ ชาติปรีชา พ. “เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับทำนายทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคดิจิทัล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 84-93, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243726.