ชินสาร อ., ยืนยงพุทธกาล ว., กระแสร์ชล น., แคนมั่น ม., และ ฉลองจันทร์ อ. “ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 41-51, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243732.