สร้อยแก้ว ก., และ กุมพล บ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 50-65, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243764.