วงค์สารี ช. “บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 102-11, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243775.