กตัญญุตานนท์ ต., ทองศิริ ธ., พิชิตชัยณรงค์ อ. ., กิ่งดอกไม้ ธ. ., ธรรมกุล ส. ., แสนคำราง ภ. ., และ บิลก่อเด็ม ซ. “Factors Related to COVID-19 Preventive Behaviors Among Health Science Students of Huachiew Chalermprakiet University: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 8-20, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/243902.