ม่วงธนัง ช., มังสิงห์ ส. ., และ จิระวิชิตชัย น. . “Development of a Credit Scoring Model Using Data Mining Techniques: การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 82-93, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/244011.