ไชยลาภ เ., และ นวลใย ธ. “ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย: Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Sub-Fractions from Stem Barks of Garcinia Pedunculata”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 42-51, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245095.