ธรรมศรี ว. ., พรมอุทัย ส. ., บุษยาตรัส ว. ., และ ศาลางาม ส. . “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ: Knowledge, Attitude and Chemical Insecticide Use Behavior of Corn Farmers in Sriratana District, Sisaket Province”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 71-81, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/245220.