คำพันธ์ ช., ภูวันนา ร. ., พงศ์นราทร ภ. ., จันทร์แอ เ. ., โอนอ่อน ว., และ ภักดี น. . . “การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 81-91, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/247254.