กมลวรรณสิทธิ์ ศ. ., ประจันบาล บ. ., และ คำเจริญ เ. . “ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 28-43, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/article/view/248176.