สถาพรประสาธน์ ก. (2018). Modeling Pepper Drying by Jet Spouted Bed Technique Using ANFIS System. Srinakharinwirot University Engineering Journal, 13(1), 176–186. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/141259