โภคาเพ็ชร ภ., ณรงค์ฤทธิ์ ท., & อารีรักษ์ ก. (2019). The Comparison of SVC Control Methods for Voltage Compensation and Power Factor Improvement in Single-Phase Power Systems. Srinakharinwirot University Engineering Journal, 14(2), 110–124. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/141747