ปานแป้น ช., อารีรักษ์ ก., & อารีรักษ์ ก. (2019). Harmonic Elimination using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System. Srinakharinwirot University Engineering Journal, 14(2), 74–90. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/167410