ปานแป้น ช.; อารีรักษ์ ก.; อารีรักษ์ ก. Harmonic Elimination using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System. Srinakharinwirot University Engineering Journal, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 2, p. 74–90, 2019. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/167410. Acesso em: 25 may. 2024.