โภคาเพ็ชร ภ., ณรงค์ฤทธิ์ ท. and อารีรักษ์ ก. (2019) “The Comparison of SVC Control Methods for Voltage Compensation and Power Factor Improvement in Single-Phase Power Systems”, Srinakharinwirot University Engineering Journal. Bangkok, Thailand, 14(2), pp. 110–124. Available at: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/141747 (Accessed: 25 May 2024).