สถาพรประสาธน์ ก. “Modeling Pepper Drying by Jet Spouted Bed Technique Using ANFIS System”. Srinakharinwirot University Engineering Journal, vol. 13, no. 1, Aug. 2018, pp. 176-8, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/141259.