โภคาเพ็ชร ภ., ณรงค์ฤทธิ์ ท., and อารีรักษ์ ก. “The Comparison of SVC Control Methods for Voltage Compensation and Power Factor Improvement in Single-Phase Power Systems”. Srinakharinwirot University Engineering Journal, vol. 14, no. 2, Sept. 2019, pp. 110-24, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/141747.