ปานแป้น ช., อารีรักษ์ ก., and อารีรักษ์ ก. “Harmonic Elimination Using Active Power Filter for Non-Sinusoidal Voltage Source System”. Srinakharinwirot University Engineering Journal, vol. 14, no. 2, Sept. 2019, pp. 74-90, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/167410.