เกิดโภคทรัพย์ ตรัยรัตน์. “Application of Differential Evolutionary Algorithm to Compare the Performance of Continuous Multi-Objective Problem Optimization”. Srinakharinwirot University Engineering Journal 13, no. 2 (August 31, 2018): 52–71. Accessed May 25, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej/article/view/123003.